BOSS-B100S

更新日期: 2024-05-11  最新编辑:沐沐汐汐

圣火骑士隆多 基本信息

圣火骑士隆多

B100S-BOSS图片1.png

圣火骑士隆多
名称 护盾 弱点
圣火骑士隆多 9
icon-剣.png
icon-槍の画像.png
icon-斧の画像.png
icon-雷.png
icon-闇.png
圣火(右2) 11
icon-槍の画像.png
icon-短剣の画像.png
短剑
icon-本.png
icon-氷.png
icon-光.png
圣火(左2) 13
icon-剣.png
icon-弓の画像.png
icon-扇.png
扇子
icon-火.png
icon-雷.png

圣火骑士隆多 怪物技能 & 机制

圣火骑士隆多

技能名 技能效果描述

注:如果想在BOSS处留下攻略,请选择编辑攻略 只能打倒圣火 打败隆德会导致失败